# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
آستان قدس رضوی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
2
آستان قدس رضوی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C