# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
2
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
3
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C