# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
2
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
3
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
4
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
5
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A