# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
2
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
3
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
4
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
5
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
6
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B