# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
7
C
2
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
8
C
3
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C