# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
2
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
3
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
4
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
5
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
6
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
7
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C