# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
2
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
3
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
4
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C