# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
21
C
2
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A