# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
2
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
3
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
4
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
5
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
6
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
7
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
8
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B