# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
2
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
3
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B