# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
2
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
3
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
4
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
5
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
6
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
49
C
7
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
8
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
9
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
10
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
11
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
12
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C